• 2018
  • Slide 2

    Quý vị CẦN bảo hiểm sức khỏe.

    The Affordable Care Act là luật, và có bảo hiểm sức khỏe là một việc đúng đắn dành cho quý vị và cho những người quý vị thương yêu.

    Hãy bấm vào đây để biết thêm thông tin.

Đăng nhập

Quý vị có muốn nhận những thông báo về thời hạn của những đợt mở đăng ký tiếp theo của Health Insurance Marketplace không?

Miễn trừ trách nhiệm: *EnrollATX sẽ chỉ gửi những thông báo nhắc nhở liên quan đến Health Insurance Marketplace. Những thông tin thu thập ở đây sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.

Đăng ký

Bắt đầu rất dễ dàng, và không có tốn phí cho sự trợ giúp của EnrollATX. Chúng tôi có một số địa điểm sẵn sàng để giúp quý vị. Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để đặt hẹn ở địa điểm gần quý vị. Hãy gọi 2-1-1, bấm phím số 1 và hỏi về chương trình EnrollATX.

Hãy bấm vào đây để in bản PDF của Đem Theo Gì Khi Đến Cuộc Hẹn Của Quý V.

Tìm một trung tâm đăng ký gần quý vị. Hãy bấm vào đây.

Tham gia

  • No events